13 January 2017. Smithska Udden, Gothenburg, Sweden.
13 January 2017. Smithska Udden, Gothenburg, Sweden.
11 March 2017. Smithska Udden, Gothenburg, Sweden. (NiSi holder V5 + CPL + ND64)
11 March 2017. Smithska Udden, Gothenburg, Sweden. (NiSi holder V5 + CPL + ND64)
1 December 2017. Smithska udden, Göteborg, Sweden. (Nikon D850 + Nikon 16-35, NiSi CPL + 1.2 GND + ND64)
1 December 2017. Smithska udden, Göteborg, Sweden. (Nikon D850 + Nikon 16-35, NiSi CPL + 1.2 GND + ND64)
9 September 2018. Smithska udden, Göteborg, Sweden.
9 September 2018. Smithska udden, Göteborg, Sweden.
13 September 2018. Göteborg, Sweden.
13 September 2018. Göteborg, Sweden.
23 October 2018. Smithska udden, Gothenburg, Sweden.
23 October 2018. Smithska udden, Gothenburg, Sweden.
13 January 2019. Smithska udden, Göteborg, Sweden.
13 January 2019. Smithska udden, Göteborg, Sweden.
5 September 2019. Smithska Udden, Göteborg, Sweden.
5 September 2019. Smithska Udden, Göteborg, Sweden.
5 September 2019. Smithska udden, Göteborg, Sweden.
5 September 2019. Smithska udden, Göteborg, Sweden.